Приложен театър

в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение

 

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01

Подкрепен от Европейски съюз и Европейския Социален Фонд след одобрение в процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г. 

Обща стойност на проекта: 180251,00 лв., от които 171 238,45 лв. европейско и 9 012,55 лв. национално съфинансиране.

 

Период на изпълнение: 16.10.2017г. - 31.12.2018г.

Главната цел на проекта е да подпомогне активното приобщаване, насърчаването на равните възможности и активното участие и пригодността за заетост на деца и млади хора с увредено зрение.

Специфичните цели, чрез които искаме да гарантираме постигането на главната такава, са:

- (СЦ1) въвеждане и устойчиво прилагане на добра иновативна практика за използване на театрални подходи за развиване на вербалното и физическо изразяване на деца и младежи с увредено зрение, както и тяхната увереност в комуникацията, с цел подобряване на шансовете им за успешно социално включване и получаване наистина на равни възможности за участие във всички аспекти на живота на общността.

- (СЦ2) въвеждане и устойчиво прилагане на добра иновативна практика за повишаване на информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение, както сред специалистите, които се грижат за тях и подпомагат процеса на тяхното развитие, така и сред самите родители.

По отношение на СЦ1 кандидатът и партньорите от България желаят да постигнат ефективност и регулярност в провеждането на театрални уъркшопи, водени от зрящи фасилитатори в началото на изпълнението на дейността, а впоследствие – след съответната подготовка – и от фасилитатори с увредено зрение. Кандидатът и партньор 1 – СУУНЗ „Луи Брайл“ – са свидетели на капацитета и уменията, които млади хора, регистрирани като слепи според законите на Великобритания, са развили благодарение на работата със специалистите от UCAN Productions.

По отношение на СЦ2 кандидатът и партньорите от България се стремят да получат ноу-хау относно т.нар. визуална информираност (осведоменост относно потребностите и способностите на хората с увредено зрение) и организирането на обучения за експерти психолози, тифлопедагози (специални педагози), ресурсни учители и родители от страна както на зрящи обучители, така и на незрящи обучители. Неслучайно в екипа на кандидата има включен сляп служител, който заедно с всички останали, ще премине обучение по визуална информираност, за да може самостоятелно да провежда обучения от същия тип, стъпвайки на опита на UCAN Productions, които са сертифицирани да подобрят знанията и уменията във въпросната сфера на всички лекари офталмолози, които предстои да завършват своето образование в Кардифския университет.

 
 
 
 

Resume in English

The proposed project is based on the understanding that confidence and our ability to express ourselves are fundamentally connected with our skills to make decisions and to interact with the others without fear and concerns. In addition to that they are also connected with curiosity and being open to new opportunities and alternatives. It is connected with the feeling that we have the right to express our ideas, feelings and emotions and grow. These qualities and skills require considerable efforts from contemporary children and young people. Acquiring them is even more complex when we speak of visually impaired children and young people. The fragile confidence and the lack of faith in their own abilities, often leads these children and youths into isolation, which they often impose themselves, in order not to undertake risks and responsibilities, which they consider themselves unprepared for. All this, combined with low expectations on behalf of the parents and a society, which is inadequately informed about neither the specific limitations of a particular condition, nor the operative abilities of people with that condition, ultimately leads to more than 90% unemployment among v.i. people at working age.

In order to break the above depicted vicious circle and to change the attitudes, expectations, tempo of integration, adequacy of guaranteeing equal opportunities and finally – employability of people with impaired vision, we propose to adopt and make sustainable in Bulgaria the application of our Welsh’ partner experience:

- in organizing and conducting drama workshops for children and young people with impaired vision for the purpose of developing their verbal and physical expressive confidence

- and in increasing the so called visual awareness concerning the needs and possibilities of children and young people with impaired vision, both among the specialists caring about them and supporting the process of their development, as well as among parents.

 

 

 

© 2017 ФРКБПГО. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now