top of page
АРДНЗ

Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение има опит в изразяването и защитаването на интересите на децата и, чрез рехабилитация и интеграция, съдействане за повишаване на тяхното социално-икономическо и
културно развитие и пълноправното им участие в живота на обществото. Асоциацията също така полага усилия в посока развитие на творческите заложби на децата с нарушено зрение и реализиране на същите, разширяване на техните знания и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуствата и културата; осигуряване на специализирани средства и пособия на деца с нарушено зрение с цел облекчаване и подпомагане бита и обучението им. Асоциацията има опит в обединяване на членоветет си за реализиране на значими общи задачи, проекти и инициативи. Асоциацията е партньор по проект „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ – BG051PO001-4.1.07 - на МОМН.

Лице за контакти: Лазар Живанкин, председател

Адрес: бул. „Ломско шосе“ 177, София 1229

Тел. 02 9381264, 02 9318015

Имейл: lazar582002@yahoo.com

bottom of page