top of page

Дейност: Проучване и изготвяне на анализи и ръководства за приложението на социалните иновации от Уелс, които предстои да бъдат валидирани и внедрен и в българската практика

 

Цел на дейността: да проучи в дълбочина възможностите на двата иновативни подхода и да опише тяхната приложимост в българската практика по един устойчив начин, който ще ги направи достъпни за широк кръг заинтересовани лица.

 

Обученията, които експертите от Уелс ще организират за българската група в рамките на дейност 3, ще бъдат използвани за емпиричното проучване на използваните от UCAN подходи. То обаче следва да бъде подкрепено и от документално проучване, което да позволи на експертния екип от България да довърши успешно анализа на двете иновативни практики. С помощта на британските колеги, екипът анализатори от България ще проучи документация, свързана с „визуалната информираност” и „театралните уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение”.

Анализите, които ще бъдат изготвени във връзка с двата подхода, задължително ще включват ръководства за тяхното прилагане, благодарение на които екипът по проекта ще разполага със задълбочена обосновка (защо са ни необходими и до какви резултати са довели в британската практика) и ясни стъпки, чрез които да може:

- да организира и провежда подобни дейности;

- да провежда ефективна подготовка на млади хора с нарушено зрение с цел активно включване в дейностите по повишаване на обществената визуална информираност, както и в театрална работа с групи с нарушено зрение.

Разработените анализи и участието в обученията, заложени в предходната дейност, ще направи възможна и последващата валидация на иновативните подходи.

bottom of page