top of page
ФРКБПГО

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО) е организация с дългогодишен опит в разработването и реализирането на проекти, използващи културното и взаимно обучение като основа за развиване на компетенции и качества в хора в неравностойно положение с цел улесняване на тяхната интеграция и реализация. Фокусът на организацията се оформя и утвърждава още с един от първите изпълнени проекти (2009-2011г.) - „Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми”, подкрепен по под-програма Грундвиг на програма Учене през целия живот, номер LLP-2009-GRU-LP-14. Важната тема продължава своето развитие и в следващите проекти - „Укрепване на креативното сътрудничество", използващ културни подходи и взаимно обучение, за да предава посланията на целите и приоритетите на ОН и „Иновативни подходи за идентифициране и отговаряне на потребности от професионално обучение на младежи в неравностойно положение”, трансферирал от Германия добри практики с помощта на ЕСФ.
ФРКБПГО е координатор и на международния проект „V.I.S.I.ON: Visual Impairment Social Inclusion ON”, който е един от 3те подкрепени проекти по ключово действие 2 „Стратегически партньорства в сферата на училищното образование“ от българската
НА ЦРЧР и програма Еразъм+ - http://www.vision-erasmusplus.eu/BG_pages/index.php.
Благодарение на този вдъхновяващ проект ФРКБПГО и СУУНЗ „Луи Брайл“ – получиха възможност да се запознаят с впечатляващия опит и подходи, прилагани от UCAN Productions в Уелс.
Освен в тази сфера, ФРКБПГО е активна също и в областта на регионалното развитие. Експерти от организацията участваха в подготовката на няколко стратегии за местно развитие по смисъла на подхода ЛИДЕР (ПРСР 2007-2013), от които две успешни. През 2016г. Зорница Станева разработи многофондовата – вкл. мерки за финансиране по линия на ЕЗФРСР и ЕСФ - успешна стратегия за ВОМР (ПРСР 2014-2020) на Сдружение „МИГ Раковски“.
Повече информация за организацията и за проектите и инициативите, в които участва: http://www.cubufoundation.com/bg/projects/

Лице за контакти: Зорница Станева, председател на УС

Адрес: Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715

Тел. 02 4342244, 0889 306134

Имейл: zornitsastaneva@gmail.com, cubufoundation@gmail.com

bottom of page