top of page
СУУНЗ "Луи Брайл", София

Училището за деца с нарушeно зрение в София е специално държавно училище. В него живеят  и се обучават слепи и слабовиждащи деца от София и цялата страна на възраст от 5 до 19 години.

В училището се приемат деца със зрителна острота по-ниска от 0,2 на по-добре виждащото око с корекция и в зависимост от диагнозата на заболяването. В някои случаи зрителната недостатъчност е съпътствана от допълнителни увреждания в психомоторното или интелектуалното развитие на детето.

Децата са разпределени в отделни класове в зависимост от възрастта и дълбочината на увреждането. Учениците от провинцията са настанени на пансион /изцяло на държавна издръжка/, а за тези от София са осигурени микробуси.

СУУНЗ „Луи Брайл“ бе партньор на ФРКБПГО във вече споменатия проект V.I.S.I.ON.
Освен това училището изпълнява проект „Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“ – номер BG051PO001-4.1.04-0163, подкрепен от ЕСФ по ОПРЧР 2007-2013 по схема BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“. Училището работи и по ПРОЕКТ ВG051РО001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“.

Повече информация за училището и инициативите, в които участва: http://soudnzsofia.bg/

Лице за контакти: Елка Белокапова, директор

Адрес: бул. „Ломско шосе“ 177, София 1229

Тел. 02 8981264, 0875 116663

Имейл: udnzsofia@yahoo.com

bottom of page