top of page
СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов", Варна

Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов” - гр. Варна е открито през 1905 година в София по инициатива на тогавашния министър на Просвещението проф. д-р Иван Шишманов. Първоначалното название на училището е Държавен институт за слепи (ДИС).

Пръв директор на ДИС е д-р п.н. Стойчо Донев (1905-1921г.), който е и родоначалник на българската специална педагогика за зрително затруднени. Д-р Донев също е адаптирал брайловата азбука на български език.

През 1952г. училището е преместено във Варна и настанено в две сгради на ул. Караджа №30 и №31. За директор е назначен Маньо Димитров.

От 1980г. директор на училището е Петър Петров. През 1985 г. училището се настанява в нова, специално построена сграда, в която се помещава и сега.

През 2015г. младежки спортен клуб „Атлет” към училището защити и работи по проект по Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, направление „Обучение по вид спорт”, като е подсигурено провеждането на тренировки по голбал, шоудаун, шахмат и лека атлетиказа за 24 ученици, както и кърлинг и бочия за 14 деца с можество увреждания. Освен това от месец май същата година училището стартира проект „Активната групова арт-терапия на учениците от СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”, гр. Варна - фактор за създаване на благоприятна среда за трайното им социално включване и за развитие на дарбите и художествено-творческите им заложби с цел преодоляване на изолацията” на МАОК (Международна асоциация за образование и креативност), финансиран от АХУ (Агенцията за хора с увреждания). В проекта участват 36 ученика в 5 дейности – Музикално-ритмична терапия, Танцова терапия, Работилница по плетачество, Ателие по керамика и Изобразително изкуство с модули Рециклиране на хартия и Фотография.
От октомври 2016 СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“ работи по проект „ТВОЯТ ЧАС“, проект BG05M2OP001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ и проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече информация за училището и инициативите, в които участва: http://www.varnaschoolfortheblind.org

Лице за контакти: Жулиета Петкова, директор

Адрес: гр. Варна 9003, кв. „Аспарухово”, м-ст „Вилите”

Тел. 052 370416, 052 370414

Имейл: udnz_100g@abv.bg

bottom of page